Ngày 14/1/2015, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Quý 4 năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác Quý 1 năm 2015”. Ông Hoàng Lê Bách, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN chủ trì Hội nghị. Về dự với Hội nghị có Ông Vũ Văn Hùng, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập NXBGD Việt Nam, một số cán bộ cơ quan văn phòng NXBGDVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khu...

Công tác phát triển đảng viên vừa là kế hoạch, vừa là nhiệm vụ then chốt hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cho Đảng. Đồng thời là nguồn động lực động viên, tạo hướng phấn đấu cho nhiều quần chúng ưu tú tại cơ quan NXBGD tại Hà Nội.