Phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân, tương tương ái, lá lành đùm lá rách, cứ mỗi dịp xuân về, Nhà XBGDVN lại có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chia sẻ với cộng đồng.