Công tác phát triển đảng viên vừa là kế hoạch, vừa là nhiệm vụ then chốt hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cho Đảng. Đồng thời là nguồn động lực động viên, tạo hướng phấn đấu cho nhiều quần chúng ưu tú tại cơ quan NXBGD tại Hà Nội.