Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.Hà Nội. Bao gồm Giám đốc: Ông Hoàng Lê Bách, Phó giám đốc: Bà Đỗ Thị Phương, Bà Lã Thị Vân Anh, Ông Nguyễn Quốc Hồng, Kế toán trưởng: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Nhà xuất bản giáo dục tại TP.Hà Nội

Mang đến cho bạn đọc những cuốn sách giáo dục hữu ích với giá thấp nhất để hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới. Là một đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản lớn nhất nước, chúng tôi luôn nhận thức sứ mệnh của mình là bồi dưỡng cho tương lai của thế hệ trẻ, một thế hệ trưởng thành trong thời đại hội nhập toàn cầu, chính vì vậy cần phải được chuẩn  bị sẵn sàng...

1 Ông Hoàng Lê Bách Phó TGĐ NXBGDVN kiêm GĐ NXBGD tại Hà Nội - ĐT: (04) 3512 3605 - Fax:(04) 3512.3602 2 Bà Đỗ Thị Phương Phó Giám đốc thứ nhất - ĐT: (04) 3512 3674 - Fax:(04) 3512.2870 3 Bà Lã Thị Vân Anh Phó Giám đốc - ĐT: (04) 3512 4064 - Fax:(04) 3512.4063 4 Ông Nguyễn Quốc Hồng Phó Giám đốc - ĐT: (04) 3512 4151 - Fax: 4 Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh...