HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH NXBGDHN GIAI ĐOẠN 2019 - 2024
Tác giả: P TVTL

  Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm đào tạo đội ngũ kế cận và đáp ứng nhu cầu thay thế, bổ sung cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên thuộc Công ty mẹ NXBGDVN, ngày 08/08/2018 toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã tham dự “Hội nghị giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch NXBGDHN giai đoạn 2019-2024”. Hội nghị diễn ra tập trung, dân chủ. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông qua Cấp ủy, Ban lãnh đạo và  báo cáo trình NXBGDVN xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem:99
Cập nhật lần cuối: 10/08/2018