Hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Tác giả: BCH CĐBP NXBGDHN

Ngày 10/9/2018, Công đoàn cơ sở NXBGDVN đã ban hành Công văn số 476-CV/CĐCS về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn bộ phận NXBGD tại Hà Nội đã triển khai công tác tuyên truyền đến toàn bộ đoàn viên công đoàn tại đơn vị với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam, lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 24/9 - 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Mục đích của công tác tuyên truyền là làm cho CBCNVNXBGD tại Hà Nội hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Kết hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của NXBGDVN nói chung và NXBGD tại Hà Nội nói riêng.

 

Biểu trưng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

 

Một số hình thức tuyên truyền:

- 100% CBCNV nghiên cứu đề cương tuyên tuyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kì 2018 - 2023.

- Treo cờ Tổ quốc và in băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kì 2018 - 2023!” tại 03 điểm làm việc của NXBGDHN: Tầng 12 Tòa nhà Diamond Flower; 187B Giảng Võ và khu vực kho Đông Anh.

Một số hình ảnh tuyên truyền:

 

 

Băng rôn tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại khu vực Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, TP Hà Nội

 

 

Băng rôn tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại khu vực kho Đông Anh

 

 

 

Băng rôn tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại khu vực 187B Giảng Võ

 

Số lượt xem:88
Cập nhật lần cuối: 25/09/2018